Eradur och miljön

Hållbar utveckling

Vårt ansvar

Byggmarknaden utvecklas ständigt med nya produkter och metoder. Det är mycket viktigt att marknadens aktörer tillsammans verkar för att de material och metoder som används leder till ett hållbart byggande. Det handlar om allt från att tänka resurssnålt i alla led, till att inte bygga in ämnen som kan äventyra hälsa eller natur på lång sikt.

​Eradurs produkter bygger på välkänd och beprövad kemi, så kallade härdplaster baserade på epoxi, polyuretan eller akryl. Fogfria golv av härdplaster är mycket hållbara och bidrar till en bättre miljö genom att förlänga livslängden på golvet, minska behovet av underhåll och bruk av aggressiva städkemikalier.

​Som seriös aktör på marknaden arbetar vi proaktivt för att minimera risker med våra material. Vår miljöpolicy sammanfattar vårt arbetssätt.​

Alla kemiska produkter

Bör bedömas ur ett livcykelperspektiv för att säkerställa att produkten inte orsakar något allvarligt problem i kedjan från ”vagga till grav”, men också för att kunna balansera för- och nackdelar mot varandra om dessa uppstår i olika faser av produktens liv.​

Råvara

En väsentlig del av produktens miljöpåverkan kommer från råvarorna. Vi väger därför in miljöaspekter vid valet av råvaror och leverantörer. Ämnen på KEMI’s utfasningslista är inte tillåtna, och prioriterade riskminskningsämnen ska substitueras där så är möjligt.

​I ett led att minska behovet av fossila råvaror så är vår PU till större del baserad på ricinolja från växtriket. För att minimera miljöpåverkan från transporter köper vi in en stor andel av råvarorna på bulk.

​​Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) är en vanlig råvara som används i plaster som t.ex. polykarbonat och epoxiplast. BPA misstänks orsaka hormonstörningar vid relativt låga intag och har därför utretts av bl.a. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, med speciellt fokus på livsmedelsförpackningar och barnartiklar.

​Som ett resultat är polykarbonat i nappflaskor numera förbjudet och försiktighet rekommenderas för förpackningar av barnmat.

​Vanliga konservburkar är innerskyddslackerade med epoxi, men studier har visat att BPA inte frigörs i påverkbara halter. Inga begränsningar har införts för epoxi för konservburkar.

​Studierna har också visat att exponering av BPA från allmänna miljön understiger det intag som sker via livsmedel. Begränsningar av epoxiplast är därför inte aktuellt med de data som föreligger.

​Vårt epoxisortiment är baserat på bindemedel där Bisfenol A och F reagerats ihop med epiklorhydrin, till polymerer. Bisfenolerna är till 100% reagerade och finns således inte alls i våra produkter. Bisfenol kan heller inte frigöras genom bearbetning i ett senare skede.

​Ni kan därmed med god omtanke om miljön och hälsorisker satsa på ett epoxigolv!